Ogólne Warunki Transportu / OWT

 


1.    Poniższe OWT stanowią integralną część zlecenia, gdzie przez Zleceniodawcę należy rozumieć Nova Trading SA, a przez Zleceniobiorcę wykonawcę, do którego zlecenie jest kierowane.

2.    Do zlecenia zastosowanie mają przepisy konwencji CMR, jak również ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo Przewozowe” z późniejszymi zmianami.

3.    Zleceniobiorca bezwzględnie musi posiadać aktualne (ważne minimum na okres realizacji zlecenia) ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) na sumę gwarancyjną odpowiadającą co najmniej wartości towaru przyjmowanego do przewozu.

4.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania mailem do osoby zlecającej pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji. Brak takiego potwierdzenia w ciągu 2 godzin od wysłania zlecenia Zleceniodawca może uznać za przyjęcie do realizacji. Niedozwolone jest korzystanie przez Zleceniobiorcę z giełdy transportowej.

5.    Wszelkie informacje związane z realizowanym zleceniem, jak również pozyskane przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zasady poufności zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50 000 PLN. Powyższa kara nie wyklucza dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.    Środek transportu użyty przez zleceniobiorcę do realizacji zlecenia musi być w pełni sprawny, a także odpowiedni do wymiarów, wagi oraz rodzaju przewożonego ładunku.

7.    Kierowca Zleceniobiorcy jest zobowiązany do uczestniczenia podczas załadunku towaru oraz sprawdzenia, czy towar jest zgodny ze zleceniem (w tym ilość) oraz nieuszkodzony w żaden sposób. W przypadku niezgodności lub uszkodzeń ma obowiązek odnotowania  tego w liście przewozowym (CMR) pod rygorem utraty możliwości powoływania się na ewentualne niezgodności w tym zakresie w przyszłości. Kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru na naczepie tak, aby nie uległ zniszczeniu, zamoczeniu lub uszkodzeniu w czasie transportu.

8.    Ze względu na specyficzne właściwości towaru dystrybuowanego przez Nova Trading Zleceniobiorca nie ma możliwości transportowania naszego towaru łącznie ze stalą węglową.

9.    Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie towaru w celu uniknięcia przeważeń osiowych. Z chwilą przyjęcia towaru na środek transportu Zleceniobiorca przejmuje ryzyko i koszty powstałe na trasie przewozu w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia ładunku i przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś.

10.    Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ładunek przewożony na zlecenie Zleceniodawcy. Odpowiada także za szkody środowiskowe w szczególności takie jak: wyciek paliwa, płynów eksploatacyjnych itp.

11.    Zleceniodawca za nieterminowe podstawienie samochodu pod załadunek może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100 EUR (transport międzynarodowy) lub 100 PLN (transport krajowy). W przypadku opóźnienia w podjęciu ładunku powyżej 12 godzin Zleceniodawca ma prawo zlecić wykonanie zlecenia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną równą ustalonej w zleceniu stawce frachtowej. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

12.    Przewóz może być wykonywany tylko i wyłącznie drogami klasy krajowej i międzynarodowej (oznaczonej jedno-, dwu- lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca dostarczenia lub załadunku towaru. Postój musi odbywać się na parkingach strzeżonych i/lub monitorowanych bądź na terenie firm rozładunku lub załadunku.

13.    W przypadku jakichkolwiek problemów, niezgodności lub zagrożenia niedotrzymania któregokolwiek z warunków niniejszego zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania o tym fakcie Zleceniodawcy. Brak informacji o opóźnieniu lub uszkodzeniu czy rozbieżnościach towaru może skutkować redukcją stawki frachtu o 25%. Zastrzeżenie powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

14.    Ponadto Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować zleceniodawcę o wszelkich zmianach środka transportu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w momencie dokonania tej zmiany. W  przypadku niepoinformowania Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 100 PLN (transport krajowy) lub 100 EUR (transport międzynarodowy). Powyższa kara nie wyklucza dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

15.    Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury za wskazaną wyżej usługę transportową, na której to fakturze należy podać numer zlecenia, którego ona dotyczy oraz kwotę frachtu w ustalonej walucie. Fracht liczony według średniego kursu NBP z dnia załadunku. Brak takiej informacji będzie skutkował wydłużeniem terminu płatności o kolejne 30 dni.

16.    Fakturę prosimy wysłać na adres Nova Trading SA, ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100  Toruń wraz z kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację zlecenia (potwierdzonych pieczątką i podpisem przez odbiorcę list przewozowy krajowy lub CMR oraz WZ lub specyfikację załadunku) w ciągu 14 dni od realizacji transportu. Brak uzyskania potwierdzenia realizacji zlecenia lub niewłaściwe jego uzyskanie skutkujące ewentualną odmową zasądzenia roszczenia od Odbiorcy materiału przez sąd z tego powodu, pociąga odpowiedzialność Zleceniobiorcy za zobowiązanie Odbiorcy, które nie zostało uregulowane na rzecz Zleceniodawcy, zgodnie z terminem zapłaty. Termin płatności przesłanej faktury liczony jest od dnia otrzymania faktury wraz z wymaganymi oryginałami dokumentów. Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wstrzymaniem płatności do momentu uzupełnienia dokumentacji.

17.    Zleceniodawca posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania kierowcy o obowiązującej na terenie Zleceniodawcy selektywnej zbiórce odpadków.

18.    Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

Toruń, 01.01.2024