Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego

Ekologia, a misja firmy

Ekologiczny aspekt upowszechniania zastosowania stali nierdzewnej w przemyśle i otoczeniu człowieka został szczególnie podkreślony przez Nova Trading w przyjętej „Polityce – Misji Firmy” (dokument dostępny na stronie internetowej). Działalność spółki jest kontrolowana pod względem ochrony środowiska przez odpowiedzialny za to dział oraz podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych (przeprowadzanych przez firmę certyfikującą DNV Poland). Jak dotąd firma nie zanotowała żadnych skarg płynących od stron trzecich na wyroby i działalność spółki związane z ochroną środowiska.

Ekologiczny produkt

Przy każdej okazji (podczas szkoleń dla pracowników / klientów, na stronie internetowej firmy itp.) podkreślane jest, że jedną z zalet oferowanych przez Nova Trading produktów jest ich bezpieczeństwo – stal nierdzewna ma dopuszczenia do stosowania jej do produkcji urządzeń mających kontakt z żywnością i wodą, jest to materiał w pełni nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego. Stosując stal nierdzewną lub aluminium unikamy konieczności stosowania farb i innych zabezpieczeń antykorozyjnych, których użycie nie jest obojętne dla środowiska (emisja szkodliwych substancji do atmosfery podczas schnięcia). Stal nierdzewna znajduje zastosowanie w urządzeniach i instalacjach chroniących środowisko, np. w oczyszczalniach ścieków, w produkcji filtrów, katalizatorów itp.

Właściwości stali nierdzewnej i aluminium, dobór odpowiedniego gatunku materiału oraz poprawna konserwacja przekładają się na długi cykl życia produktów wykonanych z tych materiałów. Pozwala to nie tylko oszczędzić energię i surowce, ale również zmniejszyć do minimum ilość wytwarzanych odpadów w związku z ograniczeniem procesów produkcyjnych. Przykładem może być samochodowy tłumik, który w przypadku wykonania ze stali nierdzewnej może posłużyć przez cały okres eksploatacji pojazdu, podczas gdy ten sam przedmiot wytworzony z innych materiałów będzie w tym czasie kilkukrotnie wymieniany.

Stal nierdzewna oraz aluminium łatwo poddają się recyclingowi (złom jest powtórnie topiony). Przetwarzanie złomu z wyżej wymienionych materiałów jest ekonomicznie opłacalne, sprawdzone technicznie i rzeczywiście realizowane. Każdy wyrób ze stali nierdzewnej zawiera średnio ok. 85% materiałów pochodzących z odzysku. 

Nova Trading promuje swoje usługi w zakresie cięcia niestandardowych arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminium wskazując jako korzyść dla klienta znikomą ilość odpadów oraz niższą cenę za formatkę idealnie pasującą w dalszym procesie produkcji.

Troska o środowisko naturalne

W Nova Trading kontrolowane są wszelkie procesy odbywające się w firmie pod względem ich wpływu na środowisko. Spółka prowadzi dokumentację związaną z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową i emisją zanieczyszczeń do atmosfery, nadzór nad współpracą z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów itp.

Nova Trading posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015 - zarówno w Centrum Serwisowym w Toruniu, jak i w oddziałach. Warto zaznaczyć, że Nova Trading jest jedną z nielicznych firm w branży stalowej zarządzaną w sferze ochrony środowiska zgodnie z w/w normą.

Spółka dba o to, by produkty dostarczane klientom spełniały wszelkie wymogi obowiązującego prawa i norm międzynarodowych (REACH, ROHS, PFAS FREE, CALIFORNIA Prop 65 itp.). Podejmujemy współpracę z dostawcami, którzy umożliwiają nam realizację tego zobowiązania.

Na każdym etapie działalności produkcyjnej Centrum Serwisowe Nova Trading kontroluje i ogranicza wpływ na środowisko poprzez:

  • zastosowanie w liniach produkcyjnych najnowocześniejszych, energooszczędnych rozwiązań technicznych mających na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem (np. system filtracji powierza w urządzeniach do szlifowania blach i zwojów, system filtracji i obiegu zamkniętego chłodziwa w liniach do szlifowania i polerowania rur oraz profili itp.), 
  • działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadu ze stali nierdzewnej i aluminium, 
  • wykorzystanie uszkodzonego materiału – Dział Jakości stara się maksymalnie wykorzystać materiał uszkodzony przekwalifikowując go na materiał niższej jakości i przeznaczając do zastosowań, w których się sprawdzi,
  • segregację, utylizację i zagospodarowywanie odpadów produkcyjnych współpracując z innymi firmami posiadającymi  pozwolenia na zbieranie odpadów,
  • odzyskiwanie opakowań papierowych i opakowań z tworzyw sztucznych,
  • przerabianie palet na niestandardowe wymiary, dzięki czemu zmniejszono drewniane odpady w całości przeznaczając je na dalsze przetwórstwo,
  • poprawę zwrotności palet od klientów; zagospodarowywanie uszkodzonych palet.

Nasze działania proekologiczne

Posiadamy własną oczyszczalnię dla wód deszczowych i roztopowych pochodzących z jego terenu. Oczyszczona woda jest poddawana cyklicznym badaniom. 
Spółka inwestuje w termoizolację swoich obiektów prowadzącą do oszczędności energii i paliw. We wszystkich obiektach zastosowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne bram i drzwi wejściowych gwarantujące maksymalną szczelność i oszczędność energii. W zakresie ogrzewania hal stosuje się nowoczesne nagrzewnice oraz kotły niskoemisyjne zasilane gazem ziemnym. Urządzenia te są systematycznie serwisowane, zaś zużycie gazu – poddawane regulacji i optymalnie dostosowywane do temperatury zewnętrznej. 

Przy zakupie samochodów firmowych wybierane są pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2. Firma dysponuje kilkoma samochodami o napędzie hybrydowym. Również w zakresie wyposażenia magazynowego Nova Trading stopniowo wymienia wózki o napędzie gazowym na wózki elektryczne.

Pojazdy będące własnością firmy przechodzą w Autoryzowanych Stacjach Obsługi systematyczne kontrole stanu technicznego, regularną wymianę oleju silnikowego, wymianę opon itp.  Działania te wpływają na optymalną eksploatację każdego pojazdu a co za tym idzie zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Logistyka transportu ciężarowego również oparta jest na założeniach ekologicznych. Każdą trasę planuje się poprzez maksymalne wykorzystanie ładowności samochodów, co przekłada się na zminimalizowanie spalania paliw.
 
W zakresie prac biurowych pracownicy Nova Trading dążą do maksymalnego ograniczenia druku papieru przechodząc na elektroniczny system przesyłania informacji (w tym elektroniczny obieg faktur itp.), dwustronny druk dokumentów itp. Dodatkowo wprowadzono elektroniczną listę obecności, e-delegacje czy e-ankiety dla klientów i pracowników, które również przyczyniły się do spadku wykorzystania papieru. Niesprawny sprzęt elektroniczny, świetlówki, zużyte tonery, baterie itp. są przekazywane firmom wyspecjalizowanym w ich utylizacji. Wszystkie odpady powstające w biurze poddawane są segregacji.

 

 

CBAM

W 2023 r. w Nova Trading został powołany Zespół CBAM odpowiedzialny za wdrożenie w firmie odpowiednich procedur w związku z wprowadzeniem przez UE cła węglowego obowiązkowego od 2024 r. dla importerów stali i aluminium. Zespół składa się z przedstawicieli Działu Logistyki, Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska, Księgowości itp.

 


Certyfikat EKO Biznes

Oddział Nova Tarding na Śląsku otrzymaje od 2022r. certyfikaty od lokalnego dostawcy prądu, firmy TAURON, z potwierdzeniem, że dostarczana do naszego śląskiego oddziału energia elektryczna w całości pochodzi z ekologicznych źródeł. Staramy się, aby nasza działalność wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

 

Własna pasieka

W 2022 r. firma założyła własną pasiekę na terenie spółki Nova Metale. Opiekę nad czterema rodzinami pszczelimi sprawuje Fundacja Pszczelarium Toruńskie.

Mając na uwadze znaczenie pszczół w ekosystemie, zaangażowaliśmy się również edukację społeczeństwa w tym temacie. Dzięki współpracy z Fundacją zorganizowaliśmy warsztaty pszczelarskie dla pracowników Nova Trading oraz ich rodzin, podczas których wszyscy zainteresowani mieli okazję posiąść wiedzę na temat zagadnień dotyczących pszczół, opieki nad ulami itp.  

 

EcoVadis

Nova Trading jako dostawca wielu międzynarodowych koncernów kilka lat temu poddała się ocenie przez firmę ratingową EcoVadis w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary:
•    Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;
•    Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;
•    Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;
•    Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawcy

Nasza firma jest wśród 35% przedsiębiorstw z najwyższą oceną.