Odpowiedzialność względem pracowników

Środowisko pracy

Nova Trading przestrzega norm prawnych, które regulują stosunki pracownik-pracodawca. Oprócz działań wynikających z wywiązywania się z prawnych obowiązków wobec pracowników, firma wprowadziła szereg dodatkowych praktyk, które mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy – począwszy od zapewnienia dobrych warunków pracy, możliwości realizacji wyzwań i pasji, a skończywszy na dbałości o relacje międzyludzkie i przyjazną atmosferę w pracy. Dorobkiem firmy jest kultura organizacyjna zbudowana na wartościach – uczciwości, szacunku, życzliwości, zaufaniu.

Korzyścią dla firmy jest niski wskaźnik rotacji pracowników wykwalifikowanych, co przekłada się na zatrzymanie w firmie ludzi z potencjałem, większe poczucie bezpieczeństwa i lojalności wobec firmy, a także wzrost zaangażowania w pracę. 

Nova Trading postrzegana jest na rynku pracy jako dobry, solidny, pożądany pracodawca. Średni staż pracy w firmie wynosi 10 lat.

Dbałość o warunki pracy

Nova Trading zapewnia swoim pracownikom bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej przestrzeni biurowej oraz produkcyjno-magazynowej. Do ich dyspozycji oddane są stanowiska wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań w sposób jak najbardziej profesjonalny.

Firma stosuje nowoczesne rozwiązania techniczne, aby usprawnić procesy, poprawić bezpieczeństwo pracy, eliminować pomyłki, stosować bardziej kreatywne rozwiązania itd.

Pracownicy korzystają także z pomieszczeń socjalnych z wygodnym zapleczem kuchennym, a w przypadku pracowników produkcyjnych i magazynowych – dodatkowo z szatniami, prysznicami itd.

Bezpieczeństwo

Środowisko pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracowników i ich satysfakcję z dobrze wykonywanych zadań. W związku z tym firma dokłada wszelkich starań, aby każde stanowisko pracy było właściwie wyposażone oraz spełniało wymogi określone przepisami BHP i PPOŻ. 

Celem Nova Trading jest stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych poprzez modernizację obiektów, zwiększanie powierzchni biurowej i magazynowej, wyposażanie stanowisk pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami itd.

Spółka przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi są objęci wszyscy pracownicy. Szkolenia łączą podstawy teoretyczne z praktyką podpartą analizą zdarzeń wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych. Pracownicy są poinformowani o ryzyku występującym na ich stanowisku pracy oraz kierowani na wstępne i okresowe badania lekarskie.

Specjalista BHP zatrudniony w Nova Trading oprócz szkoleń stanowiskowych organizuje ćwiczenia przeciwpożarowe, prowadzi pomiary oświetlenia i natężenia hałasu na różnych stanowiskach pracy, dba o wyposażenie pracowników magazynowych i produkcyjnych w indywidualne ochrony zabezpieczające wzrok, słuch itp., kieruje pracowników na szkolenia specjalistyczne (np. z obsługi suwnic, wózków widłowych itd.).

W firmie istnieje praktyka organizacji szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na wyposażeniu firmy są trzy defibrylatory. Jeden z nich znajduje się w centrali firmy w Toruniu, a pozostałe dwa w oddziałach – w Jaworznie i Warszawie.

Nova Trading przeprowadza także szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych oraz firm na stałe z nią współpracujących.

 

Kodeks Etyczny

W Nova Trading jest wdrożony Kodeks Etyczny. Wszyscy pracownicy firmy są poinformowani o korzyściach wynikających z etycznego działania w biznesie oraz o podstawowych zasadach etycznych obowiązujących w Nova Trading.

Kodeks Etyczny firmy dostępny jest na stronie internetowej Nova Trading, w Intranecie oraz w formie wydrukowanej broszury. Informacje o zasadach etycznych obowiązujących w naszej firmie są przekazywane nowym pracownikom podczas szkoleń wstępnych.


Sygnalista – ZGŁOŚ NARUSZENIE

W 2022 r. została uruchomiona strona internetowa https://sygnalista.ntsa.pl/, dzięki której wszystkie osoby, w tym przede wszystkim pracownicy firmy, mogą zgłaszać zaobserwowane naruszenia prawa, nieprawidłowości itp. w funkcjonowaniu Nova Trading. Oprócz formularza na w/w stronie zostały podane także inne sposoby zgłaszania naruszeń.
Została również wdrożona odpowiednia procedura postępowania, aby zgłoszone nieprawidłowości były skutecznie eliminowane.

Zarządzanie zasobami

W ramach ogólnie dostępnego systemu komputerowego pracownicy mają wgląd w dostępność różnych zasobów – samochodów służbowych, sal konferencyjnych itp.

Pracownicy w ramach Portalu Pracownika rejestrują swoją nieobecność – wnioskują o urlop wypoczynkowy / okolicznościowy itp.

Wspólne platformy oszczędzają czas oraz ograniczają obieg dokumentów papierowych. Dzięki temu rozwiązaniu poprawił się również przepływ informacji w firmie w zakresie w/w spraw.

W firmie wprowadzono dodatkowo elektroniczny system ewidencji czasu pracy – pracownicy rejestrują rozpoczęcie i zakończenie pracy na specjalnych urządzeniach przy użyciu karty. Dzięki temu wyeliminowano papierową listę obecności oraz poprawiono bezpieczeństwo w firmie - dostęp do poszczególnych pomieszczeń mają tylko pracownicy oraz zarejestrowani goście.

Kolejną platformą służącą do zarządzania wiedzą w firmie jest strona Intranetowa.

 

Intranet

Intranet, czyli portal przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego pracowników firmy, funkcjonuje w Nova Trading od 2000 r. Od wielu lat działa on w formie nowoczesnego serwisu - w atrakcyjnej formie graficznej, z poszerzonym zakresem wiadomości, z informacjami uzupełnianymi na bieżąco. Celem było stworzenie platformy dostępnej dla wszystkich pracowników firmy. Intranet łączy w sobie funkcje informacyjne, edukacyjne, jak również społecznościowe. 

Na stronie Intranetowej udostępniane są informacje dotyczące:

 • wiedzy branżowej (artykuły z prasy, materiały szkoleniowe, tabele, normy itp.),
 • dokumentów ISO,
 • przepisów BHP,
 • aktualnego spisu kontaktów do wszystkich pracowników Nova Trading, 
 • indeksów cen, notowań, dodatków stopowych,
 • prezentacji firmowych, filmów reklamowych Nova Trading itp.


Intranet umożliwia również szybki dostęp do obowiązujących w firmie formularzy, wniosków itp. W ten sposób skraca się czas na poszukiwanie informacji, nie ma potrzeby angażowania innych osób do uzyskania danych itp.

W Intranecie zamieszczane są zdjęcia z wydarzeń firmowych – imprez, szkoleń itp., publikowane są informacje dotyczące aktualnych konkursów, akcji charytatywnych, dostępnych biletów na koncerty itp. Dzięki Intranetowi pracownicy mają możliwość integrowania się oraz budowania dobrych relacji.
Intranet jest aktualizowany na bieżąco. W pracę redakcyjną zaangażowanych jest kilku pracowników z różnych działów firmy. Administracją strony zajmuje się Dział Marketingu oraz Dział Informatyki. 

 

System monitorów informacyjnych w magazynach Nova Trading

 

Od 2021 r. w magazynach Nova Trading działa system monitorów, na których emitowane są bieżące informacje dotyczące życia firmy. Monitory, jako nowe medium informacyjne, mają służyć poprawie komunikacji w firmie.

 

Szkolenia

Każdy nowo zatrudniony pracownik jest objęty systemem obowiązkowych (wymaganych prawnie) szkoleń wewnętrznych –  stanowiskowych, BHP, przeciwpożarowych itp. Pracownicy biurowi odbywają również dodatkowe szkolenia z zakresu pracy w innych działach Nova Trading, aby mieć pogląd na funkcjonowanie firmy jako całości, procedur, zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, zdobywają wiedzę z zakresu oferowanych produktów i usług, sytuacji rynkowej itp. W ramach szkoleń wprowadzających pracownicy ci spotykają się również z Zarządem firmy. 

Pracownicy odbywają szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z dziedzin odpowiadających zakresowi ich obowiązków. Szkolenia te organizowane są w zależności od bieżących potrzeb.

Z uwagi na fakt, że praca w Nova Trading wymaga od zatrudnionych na wielu stanowiskach specjalistycznej wiedzy w zakresie stali nierdzewnej, aluminium, ich gatunków, właściwości fizycznych i chemicznych itp., firma stawia duży nacisk na szkolenie pracowników z tego zakresu.

Nova Trading przeprowadza także szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych oraz firm na stałe z nią współpracujących. Ponadto istnieje praktyka organizacji szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Coaching – oferta dla pracowników firmy

 

Od kilku lat pracownicy Nova Trading mają możliwość korzystania z sesji coachingowych, dzięki którym dowiadują się oni jak mogą wpłynąć na  poprawę relacji w firmie, jak kierować własnym rozwojem, jak rozwiązywać problemy, skutecznie realizować plany osobiste i zawodowe itp. Udział w spotkaniach jest niedopłatny. Mogą z nich skorzystać wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Dofinansowanie edukacji pracowników

Nova Trading pokrywa w całości lub w części koszty edukacji pracowników - w ramach podejmowanych przez nich studiów, kursów specjalistycznych czy nauki języków obcych. Każdy przypadek dofinansowania jest rozpatrywany indywidualnie. Jednym z kryteriów branych pod uwagę jest ścisły związek między kierunkiem kształcenia a zakresem obowiązków / charakterem wykonywanej pracy przez wnioskującego.

Firma zapewnia również pracownikom dostęp do prasy branżowej, fachowej literatury, prenumeruje czasopisma specjalistyczne zgodnie z potrzebami poszczególnych działów.

 

Praktyki i staże w Nova Trading


Firma od lat pomaga uczniom i studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Praktyki / staże odbywają się w Dziale Zakupów, Marketingu, Logistyki, Sprzedaży, Kontroli Jakości, Produkcji i Administracji.

Pierwszym krokiem do zdobycia praktyk / stażu w Nova Trading jest przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do Działu Kadr bądź bezpośrednio do kierownika danego Działu. Praktykanci /stażyści przyjmowani są w zależności od bieżących potrzeb firmy – zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w czasie trwania roku szkolnego/akademickiego. Praktykanci / stażyści oprócz wykonywania określonych zadań przechodzą również szkolenia z zakresu specyfiki pracy w konkretnym dziale.

Wspólne celebrowanie uroczystości

W życie firmy na stałe wpisało się już kilka uroczystości, które są obchodzone wspólnie co rok – Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet oraz Dzień Chłopaka. 
Świętujemy również przejście pracowników na emeryturę oraz jubileusze 25-lecia pracy w naszej firmie.

Wspólne celebrowanie uroczystości sprzyja integracji działów, tworzeniu dobrej atmosfery w pracy, poznaniu się nie tylko od strony służbowej, ale również prywatnej.

 

Akcje charytatywne


Od wielu lat w Nova Trading organizowane są akcje charytatywne, do których aktywnie włączają się pracownicy – odbywają się zbiórki pieniędzy, zabawek, ubrań dla dzieci, akcje oddawania krwi dla chorych itp. Najczęściej ich inicjatorami są sami pracownicy, którzy nie pozostają obojętni wobec potrzeb innych.

Dowóz pracowników do pracy

Jednym z udogodnień, z jakich korzystają pracownicy Nova Trading w centrali w Toruniu, jest dojazd do pracy transportem zapewnionym przez firmę. Funkcjonują dwie linie autobusowe.  Busy dowożą pracowników do biurowca oraz do Centrum Serwisowego na pierwszą, drugą i trzecią zmianę.

 

Nova Trading przyjazna Mamom

W firmie została wypracowana praktyka zarządzania procesem nieobecności przyszłych mam (zapewnienie zastępstwa, ustalenie sposobu komunikacji podczas urlopu macierzyńskiego, informowanie o bieżącej sytuacji na stanowisku itp.). Pozwoliło to na zminimalizowanie obaw o utratę pracy. Korzyścią dla firmy jest możliwość zatrzymania wykwalifikowanych pracownic, które nie muszą dokonywać wyboru między rozwojem zawodowym a życiem osobistym.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Nova Trading wspiera zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Pracownicy mogą zaplanować czas prywatny m.in. dzięki:

 • stałym godzinom pracy, 
 • dowozowi pracowników do pracy firmowym autobusem (udogodnienie to jest wprowadzone dla zatrudnionych w centrali firmy w Toruniu, pracujących zarówno w biurze, jak i w Centrum Serwisowym na wszystkich zmianach),
 • zarządzaniu procesami, 
 • planowaniu produkcji,
 • planowaniu wyjazdów służbowych itp.W przypadku pracowników wykwalifikowanych przy dłuższej ich nieobecności w pracy z powodu urlopu chorobowego, macierzyńskiego, bezpłatnego itp., firma zapewnia zastępstwo na czas ich nieobecności oraz gwarantuje bezpieczny powrót do pracy.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez pracownika z powodów osobistych – o ile sam pracownik jest zainteresowany dalszą pracą w Nova Trading oraz o ile jest to możliwe pod względem organizacyjnym - zostaje on zatrudniony w innym oddziale firmy na podobnym stanowisku.

Jeżeli pracownik Nova Trading ma problemy osobiste z powodu choroby, przykrych zdarzeń losowych, firma nie pozostaje obojętna - oferuje pomoc finansową ze środków pochodzących m.in. z funduszu socjalnego lub stosuje inne formy wsparcia w zależności od zaistniałej sytuacji.

Nova Trading dla dzieci pracowników

Od kilku lat  w firmie funkcjonuje projekt pod tytułem „Galeria Dziecięca Nova Trading”, w ramach którego co miesiąc odbywa się wystawa prac tylko jednego dziecka. Na koniec autor otrzymuje nagrody oraz certyfikat potwierdzający odbycie się wystawy. 

Dzieci pracowników mogą również uczestniczyć w cyklicznie organizowanych przez firmę konkursach plastycznych.

Firmową tradycją jest przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci pracowników z okazji Bożego Narodzenia. Wręczenie prezentów połączone jest zwykle z okolicznościowym Koncertem Mikołajkowym.

Od 2023 r. istnieje możliwość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci pracowników z Funduszu Socjalnego.

Po godzinach

Nova Band
 

Zespół muzyczny Nova Band istnieje od 2013 r. Członków zespołu – na co dzień pracujących w różnych działach Nova Trading – połączyła wspólna pasja jaką jest blues i rock.

Pierwsze koncerty Nova Band miały miejsce w 2015 r. - zespół wystapił wówczas podczas imprezy z okazji 25-lecia firmy oraz otwarcia nowej siedziby oddziału Nova Trading w Jaworznie, a także podczas Pikniku Rodzinnego dla pracowników firmy oraz w Klubie Muzycznym Lizard King w Toruniu. 

Od tego czasu wiele się wydarzyło - zespół kilkakrotnie brał udział w imprezie Święto Muzyki organizowanej przez Toruńską Agendą Kulturalną, uświetnił swoim występem branżową konferencję podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu, zagrał dla klientów Nova Trading podczas targów Stainless w Brnie. Band występował również na scenie wielu znanych klubów muzycznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. W 2020 r. wydał pierwszą własną płytę (!).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Nova Band, na której publikowane są zdjęcia oraz nagrania z koncertów, akcje dla fanów, relacje z imprez itp. Nova Band posiada również swój profil na Facebooku oraz kanał na You Tube.

Po godzinach

Wspieranie aktywności pracowników

Wśród pracowników Nova Trading jest wiele osób o ciekawych zainteresowaniach, np. zajmujących się fotografią, biegami, kolarstwem, wspinaczką wysokogórską itp. Ich dokonania są często inspiracją dla innych. Na stronie intranetowej mogą oni zaprezentować swoje hobby, osiągnięcia, umieścić zdjęcia z odbytych podróży itp. 

Ponadto firma zachęca pracowników do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez poniższe działania: