Nova Trading

Komunikaty dla akcjonariuszy

Menu

Komunikaty dla akcjonariuszy

Zarząd NOVA TRADING S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej jako: "Spółka"), informuje akcjonariuszy o obowiązku dematerializacji akcji Spółki, czyli zastąpieniu papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez odpowiedni podmiot.
Zgodnie z wprowadzoną obowiązkową dematerializacją moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ulicy Starotoruńskiej 5 w Toruniu, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 800-1500, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Akcjonariusz otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia dokumentów akcji.

Powered by VOBACOM
do góry