Nova Trading

Všeobecné obchodní podmínky

Menu

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1. Obecná ujednání

1. Tento dokument vymezuje zásady prodeje, dodávek výrobků a služeb nabízených společností NOVA TRADING S.A.
2. Definice používané ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách společnosti NOVA TRADING S.A.:
OWSD – Všeobecné prodejní a dodací podmínky NOVA TRADING S.A.
NT – NOVA TRADING S.A. se sídlem v Toruni.
Kupující / Zákazník – každá právnická osoba, fyzická osoba, a rovněž organizační jednotka bez právní subjektivity, která se obrátila na NT s obchodním dotazem nebo objednávkou, týkající se výrobků a služeb, které se nacházejí v nabídce NT.
Obchodní dotaz – každý druh prohlášení Zákazníka s cílem získat informace na téma možnosti a podmínek realizace služeb nebo dodávky (prodeje) zboží a služeb.
Nabídková informace – informace, která definuje podmínky budoucí objednávky, avšak netvoří nabídky ve smyslu Občanského zákoníku, tzn. vyžadující konečné prověření a potvrzení všech podmínek ze strany NT (ve vztahu ke konkrétním množstvím, termínům a jiným požadavkům).
Objednávka / smlouva  - písemné prohlášení podané Kupujícím a směřující vůči společnosti NOVA TRADING S.A., obsahující nezbytné prvky prodejní smlouvy, zejména druh výrobku, množství a jeho cenu.
Netypický výrobek – výrobek, který vyžaduje specifickou výrobu (např. netypické rozměry, speciální opracování) nebo realizace obchodních transakcí (např. nákup materiálu prostřednictvím NT) na základě individuálních potřeb daného Zákazníka.
3. OWSD stanovují integrální součást smlouvy. Všechny odchylky nebo změny podmínek v OWSD vyžadují písemnou formu, pod hrozbou neplatnosti.
4. Odchylky nebo změny, o kterých je zmínka v § 1 odst. 3, mají výhradně jednorázové použití, vztahující se k dané obchodní transakci, pokud není dohodnuto jinak písemnou formou, pod hrozbou neplatnosti.

 

§ 2. Nabízení a objednávky

2.1 Předmět nabídkových informací a objednávek.
1. Uzavření smlouvy o prodeji následuje po kontrole a akceptaci objednávky adresované Zákazníkem na NT.
2. Pokud v objednávce / smlouvě nebyly vymezeny kvalitativní požadavky výrobku nebo služby, považuje se za to, že výrobky a tolerance mají být v souladu s odpovídající normou.
3. Přijetím objednávky / podpisem smlouvy se NT zavazuje dodat výrobky nebo služby shodné s objednávkou Zákazníka. NT nepřijímá zodpovědnost za správnost výběru objednaného výrobku pro konkrétní využití ze strany Kupujícího nebo jeho dalších smluvních partnerů.
4. S ohledem na charakter nabízených výrobků si NT vyhrazuje právo na množstevní limity v přesnosti realizace objednávky na úrovni plus / mínus 10 % ve vztahu k přijaté objednávce.
5. Pokud v objednávce / smlouvě není stanoveno jinak, pak výrobek je zhotoven v souladu s  vnitřními standardy NT nebo v souladu s technologickými standardy výrobce.
6. Termínem dodávky se rozumí kterýkoliv pracovní den kalendářního týdne, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. Inzeráty, reklamy, ceníky, šablony, vzorky a jiné informace zaměřené všeobecně nebo na konkrétní osoby se v případě pochybnosti nepočítají jako nabídka, ale jako výzva k uzavření smlouvy.

2.2 Ceny a platební podmínky
1. Ceny výrobků uvedené NT v nabídkové informaci neobsahují DPH, jedině, že je výrazně uvedeno jinak.
2. Náklady a způsob dodávky výrobků a doplňkových služeb Kupujícímu jsou ujednány individuálně při přijetí objednávky. V případě absence takovýchto ujednání se má za to, že k převzetí zboží dochází v sídle nebo na příslušném útvaru NT.
3. V případě, kdyby se na základě oboustranně akceptované písemné změny objednávky změnil předmět smlouvy nebo/a jeho množství, nebo by došlo ke změnám jakýchkoliv jiných podmínek této objednávky, vymezuje si NT právo na změnu ceny předmětu smlouvy.
4. Hodnota prodávaného výrobku je stanovena na základě ceny, přijaté v nabídkové informaci nebo objednávce / smlouvě a množství výrobků vyjádřené v měrné jednotce, která bude tvořit základ pro finanční vyrovnání.
5. Pokud probíhá finanční vyrovnání v jiné měně než jakou je polský zlotý a pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak, pak jsou hodnoty na faktuře stanoveny na základě kurzu prodeje dané měny v Obchodní bance ve Varšavě S.A. v den vystavení faktury.

2.3. Atesty a jiné doklady
1. Pokud je takto dohodnuto v objednávce / smlouvě, předloží NT atest a jiné písemně dohodnuté doklady.
2. Dohodnuté doklady, pokud nebude v objednávce / smlouvě dohodnuto jinak, budou po dodávce dodatečně zaslány elektronickou poštou nebo poštou.
3. Za službu vystavení atestů účtuje NT poplatek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

§ 3. Realizace objednávky

1. Pokud není dohodnuto jinak je Kupující povinen převzít předmět objednávky, a to ihned po oznámení o jeho připravenosti k vydání. V případě vzniku prodlevy v odběru mohou být Kupujícímu účtovány náklady skladování, s vyhrazením ostatních práv, které NT přísluší. Proces přechovávání takovéhoto zboží může být vykonáván externě (třetí stranou) na náklady a riziko Kupujícího.
2. V případě realizace dodávky dopravou NT platí následující zásady:
a. Kupující ručí, že příjezdové cesty na místo vykládky zaručují vjezd a výjezd silničního vozidla o celkově přípustné hmotnosti 42 t, délce 17 m a výšce 4 m; o případných překážkách nebo odchylkách od tohoto rozsahu má Kupující povinnost informovat NT při   předložení písemné objednávky, za současné akceptace případných zpoždění v dodávkách, které budou s tímto spojené. V případě, kdyby se překážky nebo odchylky ve výše popsané oblasti ukázaly na tolik závažné, že by znemožňovaly nebo velmi ztěžovaly výdej zboží, přechází veškeré riziko a náklady adaptace v této oblasti na stranu Kupujícího.
b. Dodávku uskutečněnou v průběhu 3 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodávky, se považuje za dodanou včas.
c. Kupující zajišťuje nezbytné prostředky umožňující bezodkladnou vykládku automobilu; NT může Kupujícímu naúčtovat náklady, spojené s neopodstatněným prostojem.
d. Za vykládku zodpovídá Kupující; NT nenese zodpovědnost za škody, vzniklé v průběhu vykládky.
3. V případě, že v objednávce chybí upřesňující ujednání, náleží NT právo výběru dopravce.
4. NT vyvine veškeré úsilí, aby výrobek byl správně zabalen. Standardní materiály použité k balení nejsou předmětem dodatečných poplatků a zpětného vrácení, s výjimkou přepravních palet. NT může požadovat zálohu na vratné palety ve výši dohodnuté s Kupujícím.
5. Požadavky týkající se balení, zajištění nebo jiného označení než standardního a náklady s tímto spojené by měly být dohodnuty písemnou formou, pod hrozbou neplatnosti, nejpozději ve fázi přijetí objednávky.
6. NT nezodpovídá za zpoždění realizace objednávky a termín realizace podléhá prodloužení o dobu trvání překážky, nastalé z důvodu nezávislých na smluvních stranách, zejména nedodržení termínu dodávky materiálu na straně dodavatelů NT, vyšší síly, nepředvídatelných překážek v práci NT atp. Částečná realizace objednávky může být předmětem samostatné dodávky a může být ze strany NT samostatně fakturována.
7. V případě přípravy výrobku k přepravě na paletách, může NT na konci každého kalendářního čtvrtletí zasílat Kupujícímu písemnou sestavu, obsahující množství zpětně odebraných a aktuálně evidovaných palet u Kupujícího, k jejichž vrácení bude Kupující zavázán. Termín vrácení palet činí 30 dnů od data převzetí písemné sestavy, obsahující množství palet za dané čtvrtletí.
8. V případě vrácení palet Kupujícím v termínu stanoveným NT je organizace dopravy na straně NT. Kupující je povinen oznámit NT svůj záměr vracení palet, s cílem umožnit odpovídající organizaci jejich odběru.
9. V případě, že Kupující ve stanoveném termínu nevrátí palety v množství, které vyplývá ze zaslané písemné sestavy, vystaví NT na Kupujícího fakturu s cenou včetně DPH, v hodnotě nevracených palet, bez možnosti vrácení palet v pozdějším termínu. Cena palet je stanovena na základě platného ceníku NT.

 

§ 4. Reklamace a vrácení výrobku

1. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží provést kontrolu jeho množství a kvality.
2. Nutnou podmínkou pro reklamační řízení je současné zajištění možnosti identifikace výrobku, která potvrdí jeho původ z NT, a rovněž důkladný popis závady / nedostatku a předložení důkazů podporujících skutečnost výskytu vady / nedostatku.
3. V případě, že v průběhu odběru bude zjištěna neshoda kvality nebo množství výrobku, zaznamená Kupující písemně tuto skutečnost na kopii dodacího listu určeného pro NT a bezodkladně, nejpozději v průběhu 5 pracovních dnů ode dne dodávky, písemně informuje NT o zjištěných nedostatcích.
4. V případě zjištění skrytých vad výrobku je Kupující povinen bezodkladně nahlásit tuto skutečnost formou písemné reklamace, nejpozději v průběhu 5 pracovních dnů ode dne zjištění vad. Skryté vady je možné reklamovat do 1 roku od data výroby materiálu.
5. Zpochybňovaný výrobek ze strany Kupujícího by měl být do doby předložení písemné reklamační zprávy ze strany NT:
 a. dostupný k dispozici NT ve formě, která umožňuje provedení prohlídky a zkoušek,
 b. zabezpečen před dalším zpracováním nebo ztrátou hodnoty.
6. Vracení zpochybňovaného výrobku vyžaduje předchozí písemný souhlas NT a vyplnění odpovídajícího formuláře pro vrácení. Podmínkou přijetí vráceného výrobku je zachování jeho identifikace. Vrácený výrobek by měl být zajištěn způsobem, předcházejícím další ztrátě jeho hodnoty.
7. Zpochybnění množství a/nebo kvality částí nebo celého výrobku neopravňuje Kupujícího k zadržení platby za zrealizované dodávky nebo poskytnuté služby.
8. Kontrolní a měřící přístroje používané v NT jsou kontrolovány vzhledem k odpovídajícím etalonům a pokud existuje potřeba jsou ověřeny. Používají se váhy tř. III v souladu s Nařízením Ministra hospodářství ze dne 31. ledna 2008 ve věci požadavků, kterým by měly odpovídat neautomatické váhy a podrobného rozsahu kontrol, vykonávaných během právních metrologických kontrol těchto měřících zařízení (Sb. Z. ze dne 18. února 2008).

 

§ 5. Platební podmínky a jiná vyrovnání

1. Faktury vystavené NT jsou splatné v termínu uvedeném na faktuře. Dnem úhrady je den přijetí platby na účet NT.
2. V případě opoždění s platbou ze strany Kupujícího nebo jeho jiných konání v neprospěch NT si NT vyhrazuje právo na zastavení dodávek nebo poskytování služeb až do chvíle odstranění vzniklé překážky.
3. V případě objednání výrobku ze strany Kupujícího a následného přerušení odběru nebo neplnění jakýchkoliv jiných smluvních ujednání, má NT právo k napočítání smluvní pokuty ve výši, rovnající se hodnotě objednávky brutto (tzn. včetně hodnoty DPH, která by byla dopočítána, kdyby bylo zboží odebráno).
4. V případě objednávky netypických výrobků může NT vyžadovat písemné potvrzení podmínek objednávky ze strany Kupujícího a závazek odběru výrobků v dohodnutém termínu. V případě neodebrání výrobků v dohodnutém termínu může být Kupující (kromě smluvní pokuty uvedené v § 5 odst. 3) dodatečně penalizován ve výši nákladů za skladování.
5. Výše uvedená ustanovení neodebírají NT právo na uplatnění odškodnění, přesahujícího hodnotu smluvních pokut.
6.NT si vyhrazuje právo převodu pohledávky, jakou má vůči klientovi, zejména převodu pohledávky ve prospěch pojišťovny, která danou transakci pojišťuje. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek zákazníka, která vylučují nebo omezují toto právo, jsou neplatná.

 

 

§ 6. Ostatní ujednání

1. Právní vztahy s Kupujícím se řídí výhradně polským právem. Všechny spory vyplývající z realizace smlouvy / objednávky budou řešeny příslušným soudem podle sídla NT.
2. Převod práv, vyplývajících ze smlouvy uzavřené z NT, na třetí osobu je nepřípustné bez písemného souhlasu NT.
3. NT si vyhrazuje vlastnické právo k prodané věci až do doby úhrady její celé ceny.
4. V případě právní neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivých bodů OWSD zůstávají ostatní ujednání a objednávky realizované na jejich základě  závazné. Smluvní strany vyvinou péči s cílem vzájemné dohody na účinném ustanovení, nahrazujícím ustanovení neúčinné nebo neplatné, které bude co možná nejvěrněji odrážet jeho smysl a záměr.
5. Kupující podpisem této smlouvy akceptuje OWSD a vyjadřuje souhlas na zpracování svých osobních údajů NT s cílem realizace objednávky, jakož i pro marketingové účely, spojené s jeho podnikatelskou činností.
6. Kupujícímu přísluší všechny pravomoci v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb.Z. z roku 2002, číslo 101, částka 926 ve znění pozdějších změn) a zejména právo nahlížet do vlastních osobních údajů.

 

 

 

Verze platná od 02.09.2013r. nahrazuje verzi ze dne 11.10.2011r.

Powered by VOBACOM
to top
/var/www/html/www/