Nova Trading

Odpovědné podnikání

Menu

Odpovědné podnikání

Nova Trading SA uskutečňuje myšlenku odpovědného podnikání – rozhodli jsme se rozvíjet firmu vědomě na základě strategie harmonického rozvoje. Jsme přesvědčeni, že pouze odpovědné, poctivé podnikání je pevným základem pro trvalý rozvoj firmy, pokrok, ochranu životního prostředí a sociální rozvoj.


Odpovědnost vůči zaměstnancům

Pracovní prostředí
Nova Trading dodržuje právní normy, které upravují vztahy zaměstnanců a zaměstnavatele. Kromě plnění právních závazků vyplývajících ze zákona firma zavedla řadu dalších prostředků, jejichž cílem je vytvoření příznivého pracovního prostředí – počínaje zajištěním dobrým pracovních podmínek a konče péčí o mezilidské vztahy a příjemnou pracovní atmosféru. 
Pro firmu je výhodná nízká hodnota rotace kvalifikovaných odborníků, a to znamená, že se ve firmě daří udržet lidi s potenciálem, silnější pocit bezpečí a loajality vůči firmě, což se odráží ve větší angažovanosti v práci. Nova Trading je na trhu práce považována za dobrého, spolehlivého a žádaného zaměstnavatele.
Popis aktivit níže.

Rovnováha mezi profesním a soukromým životem 
Nova Trading podporuje udržení rovnováhy mezi profesním a soukromým životem zaměstnanců. 
Zaměstnanci si mohou plánovat volný čas mj. díky:
- stálé pracovní době, 
- dopravě zaměstnanců do práce firemním autobusem (toto zvýhodnění bylo zavedeno pro osoby pracující v ústředí firmy v Toruni v době od 7.30 – 15.30 hod.),
- řízení procesů, 
- plánování výroby,
- plánování dovolených apod.
V případě kvalifikovaných zaměstnanců při delší nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu nemocenské dovolené, mateřské dovolené, neplaceného volna apod. firma:
- zajišťuje náhradu po dobu jejich nepřítomnosti, 
- na žádost zaměstnance umožňuje konání práce na dálku (zpřístupnění nezbytného vybavení např. pro komunikaci přes internet apod.),
- zaručuje bezpečný návrat do zaměstnání.

Zdravotní péče o zaměstnance firmy
Nova Trading již dlouho let organizuje program soukromé zdravotní péče o zaměstnance, která se uskutečňuje prostřednictvím nestátních zdravotnických zařízení. Tento program zaměstnancům firmy umožňuje přístup ke kvalifikovaným lékařským odborníkům a moderní diagnostice.

Nova Trading přátelská matkám
Nova Trading zaručuje zaměstnaným ženám bezplatný přístup k soukromé lékařské péči po celou dobu trvání těhotenství a po porodu (v rámci výše popsané činnosti „Zdravotní péče”). 
Ve firmě byla zavedena praxe řízení procesu nepřítomnosti budoucích maminek (zajištění náhrady, stanovení způsobu komunikace během mateřské dovolené, informování o aktuální situaci na pracovišti apod.). Dosáhlo se tak minimalizace obav ze ztráty zaměstnání. Výhoda, která z toho pro firmu plyne, je možnost udržet kvalifikované pracovnice, které tak nemusí volit mezi profesní kariérou a soukromým životem.

Školení
Zaměstnanci absolvují interní a externí školení v oborech, které odpovídají rozsahu jejich povinností. Tato školení jsou organizována podle aktuálních potřeb.

Dofinancování vzdělávání zaměstnanců
Nova Trading hradí vcelku nebo částečně náklady na vzdělávání zaměstnanců. Každý případ dofinancování je řešen individuálně. Jedním z kritérii je úzká souvislost mezi směrem vzdělávání a rozsahem pracovních povinností / druhem konané práce žadatele.

Praxe a stáže v Nova Trading
Firma již léta pomáhá učňům a studentům získávat vědomosti a dovednosti, které budou moci uplatnit v budoucí profesní kariéře.


„Po pracovní době” – podpora aktivity zaměstnanců
Na intranetových stránkách mohou zaměstnanci Nova Trading prezentovat své zájmy, úspěchy v různých disciplínách, snímky z absolvovaných cest apod.
Pro zaměstnance a jejich rodiny se pořádají společné návštěvy koncertů Toruňského symfonického orchestru, sponzorovaného Nova Trading, závodů na ploché dráze atd.
Zaměstnanci mohou využívat poukazy do posilovny, na bazén, kluziště, fitness apod., částečně hrazené firmou.

Soutěže pro děti zaměstnanců
Firma pořádá pro děti zaměstnanců výtvarné soutěže. Jejich účastníci dostávají ceny a čestná uznání. Práce dětí jsou vystaveny v kanceláři firmy.
Již několik let působí také „Dětská galerie Nova Trading”, v jejímž rámci se každý měsíc koná výstava prací jednoho z dětí. Na závěr autor obdrží ceny a certifikát potvrzující konání výstavy.

Odpovědnost vůči zákazníkům a obchodním partnerům

Vždycky včas
V rámci spolupráce s Nova Trading mohou zákazníci optimalizovat náklady na skladování zboží a minimalizovat množství kapitálu vloženého do základních prostředků. Děje se tak díky širokému sortimentu hutních výrobků dostupných přímo na skladě Nova Trading, pohotová logistika, rychlosti jednání apod. Firma se stává nejen dodavatelem, ale trvalým, spolehlivým článkem dodavatelského řetězce. 
Zákazníci Nova Trading v provedené anketě uvedli, že jednou z největších předností firmy je její spolehlivost, včasné dodávky, svědomitost, odpovědnost. Je to možné díky dobré komunikaci mezi těmito jednotkami: Oddělení prodeje – Oddělení nákupu – Servisní středisko – Sklad – Oddělení logistiky. 

Technické poradenství / školení
Vzhledem ke skutečnosti, že práce s výrobky nabízenými firmou Nova Trading vyžaduje odborné znalosti o nerezové oceli, hliníku, jejich druzích, fyzikálních a chemických vlastnostech apod., firma zavedla celou řadu opatření, jejichž cílem je zlepšení úrovně vědomostí zákazníků na toto téma.
Zaměstnanci Oddělení prodeje pomáhají zákazníkům odbornými vědomostmi – odpovídají na všechny otázky v rozsahu použití, obrábění nerezové oceli a hliníku, vlastností apod., radí při výběru vhodného druhu nerezové oceli a hliníku pro dané použití, pomáhají při kompletaci všech nezbytných produktů pro zhotovení daného zařízení atd. 
Mnoho technických informací se nachází na internetových stránkách Nova Trading. 

Výchova trhu
Nova Trading usiluje o to, aby nevyužitý tržní potenciál, vyplývající z nedostatku vědomostí, zkušeností nebo bariér v přístupu k informacím byl co nejmenší. 
Firma popularizuje poznatky týkající se nerezové oceli a hliníku vytvořením informační základny na internetových stránkách firmy a distribuuje odborné brožury vydávané oborovými institucemi. 
Nova Trading jako člen profesních organizací finančně podporuje jejich činnost, jejímž cílem je propagace nerezové oceli, a výchovu trhu. Firma se podílí na financování bezplatných oborových školení, internetových servisů, stánky na veletrzích a konferencích, publikaci odborných příruček atd. 
Díky této činnosti jsou poznatky o nerezové oceli více rozšířené, zákazníci lépe chápou pravidla zacházení s tak specifickým produktem, což se v dlouhodobé perspektivě odrazí na růstu prodeje a počtu zákazníků a usnadní spolupráci a komunikaci s nimi.

Aktivita v odvětví
Nova Trading se aktivně účastní odvětvových aktivit. Činí tak v rámci péče o další rozvoj trhu a společný prospěch pro všechny podniky zabývající se distribucí nerezové oceli v Polsku. Příkladem této činnosti je účast představenstva firmy na oborových seminářích v roli přednášejících, kteří komentují aktuální situaci na trhu, poukazují na překážky v obchodě, přinášejí návrhy nápravných opatření apod. Tento hlas je v oboru velice ceněn, protože vedení firmy se těší velké autoritě vzhledem k silnému postavení Nova Trading na trhu. 
Představitelé firmy také často vystupují ve sdělovacích prostředcích jako experti na trh s nerezovou ocelí (články v tisku, na internetu, blogy).

Dialog se zákazníkem
Nova Trading provádí každoročně výzkumy spokojenosti zákazníků. V zaslaném dotazníku zákazníci hodnotí kvalitu nabízených výrobků, jejich dostupnost, profesionalitu obsluhy, způsob vyřizování případných reklamací atd. Výsledky anket jsou předávány představenstvu, vedení firmy a vybraným zaměstnancům za účelem vyřešení připomínek zmiňovaných zákazníky.

Správa reklamací
V souladu se schválenými postupy Nova Trading vede evidenci reklamací nahlášených zákazníky. V evidenci se nachází veškerá dokumentace související s daným případem a konečné rozhodnutí. Firma usiluje o zjištění příčin nesrovnalostí, které byly důvodem pro reklamaci a jejich odstranění. Provádějí se také pravidelné analýzy a monitoring nápravných opatření. 

Vztahy s obchodními partnery
Spolupráce s obchodními partnery umožňuje každodenní realizaci podnikatelské činnosti Nova Trading. Vážíme si důležitosti příspěvku partnerů do rozvoje firmy. Při provádění nákupů se snažíme, abychom našli stálé a spolehlivé zdroje dodávek – máme zájem o dlouhodobou spolupráci.

Odpovědnost za životní prostředí

Ekologie a poslání firmy
Ekologický aspekt šíření používání nerezové oceli v průmyslu a životním prostředí člověka firma Nova Trading výrazně zdůraznila v přijaté „Strategii – Poslání firmy” (dokument dostupný na internetových stránkách).

Ekologický produkt
Při každé příležitosti (během školení pro zaměstnance / zákazníky apod.) se zdůrazňuje skutečnost, že jednou z předností výrobků nabízených firmou Nova Trading je skutečnost, že jsou ekologické. Nerezová ocel má atesty pro její používání k výrobě zařízení, která mají kontakt s potravinami a vodou, je to materiál naprosto bezpečný pro lidi a životní prostředí. 
Firma propaguje své služby v oboru nestandardního řezu tabulí plechu z nerezové oceli a hliníku. Výhodou pro zákazníka je absence odpadu a nižší cena za tabuli plechu, která má ideální rozměry pro další výrobu.

Péče o životní prostředí
V roce 2011 obdržela Nova Trading certifikát ISO 14001, který potvrzuje zavedení systému environmentálního managementu.

Firma zaměstnává zmocněnce Odboru pro životní prostředí, jehož úkolem je kontrola všech procesů probíhajících ve firmě z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, vedení záznamů spojených s nakládáním s odpady, nakládáním s odpadními vodami a emisemi do ovzduší, dohlížení na spolupráci s firmami, které se zabývají zneškodňování našich odpadů atd.


Odpovědnost vůči místním obyvatelům

Sponzoring. Charitativní činnost
Představenstvo Nova Trading považuje za svou povinnost podporovat rozvoj území, ve kterém firma působí. Tuto povinnost realizuje prostřednictvím podpory sportu a kulturních a sportovních akcí konajících se v jejím okolí (Toruň). 
Nova Trading pomáhá také peněžními a věcnými dary místním nadacím, dále školním, studentským a církevním organizacím apod.

Powered by VOBACOM
to top