Nova Trading

Ochrana osobních údajů

Menu

Ochrana osobních údajů

INFORMACE
o zpracování vašich osobních údajů
(platí pro občany členských států Evropské unie)

Tímto sdělujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Podrobnosti na toto téma najdete níže.

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Nova Trading SA se sídlem v Toruni, ul. Starotoruńska 5, Polsko.

II. Inspektor ochrany údajů

Jmenovali jsme Inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat v záležitostech ochrany vašich osobních údajů a výkonu svých práv e-mailem: iodo@ntsa.pl nebo telefonicky: +48 609 690 125 nebo písemně na adrese našeho sídla uvedeného v bodě I.

III. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro jeden nebo více níže uvedených účelů:

 1. za účelem uzavření obchodní smlouvy na základě vašeho zájmu o naši nabídku (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

 2. za účelem provedení a na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

 3. pro analytické účely a kvůli optimalizaci procesů obsluhy na základě průběhu procesů podpory prodeje a po prodeji, včetně reklamací, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

 4. pro archivní (důkazní) účely kvůli zajištění informací pro případ právní potřeby prokázání skutečností, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

 5. za účelem případného stanovení, vyšetření nebo obrany před nároky, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

 6. za účelem zkoumání spokojenosti zákazníků a zjištění kvality naší obsluhy, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

 7. pro marketingové účely při organizování obchodních setkání a propagačních akcí naší firmy, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

 8. za účelem hodnocení finanční situace a/nebo platební morálky, což je naším oprávněným zájmem z právního hlediska (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

IV. Odběratelé dat

 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat těmto kategoriím subjektů:

 1. subdodavatelům, tedy subjektům, jejichž služeb využíváme při zpracování údajů: IT firmy, likvidátoři škod,

 2. jiným nezávislým odběratelům: hotelům v případě rezervace ubytování, restauracím, marketingovým agenturám v případě vyhotovování seznamu hostů, pojistitelovi, který pojišťuje platby za účelem zabezpečení zaplacení ceny za prodané zboží.

V. Předávání údajů třetím státům nebo mezinárodním organizacím

Vaše údaje nebudou předány mimo území Evropského hospodářského prostoru.

VI. Doba uložení dat

1. Vaše údaje poskytnuté za účelem uzavření obchodní smlouvy uchováváme po dobu vyjednávání smlouvy a do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste nás naposledy kontaktovali ohledně jejího uzavření.

2. Vaše údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřením obchodní smlouvy zpracováváme do konce promlčecí lhůty potenciálních nároků vyplývajících ze smlouvy.

3. Vaše základní kontaktní údaje uchováváme pro účely přímého marketingu našich výrobků a služeb do doby, kdy vznesete námitky proti jejich zpracovávání za tímto účelem nebo odvoláte svůj souhlas, pokud jsme je zpracovávali na základě tzv. marketingového souhlasu, nebo sami rozhodneme, že již nejsou aktuální.

4. Vaše údaje týkající se platební morálky budou uchovávány po dobu nezbytnou k jejich hodnocení, avšak ne déle než 30 let.

VII. Vaše práva:

 1. Přístupové právo k vašim údajům a obdržení jejich kopie.

 2. Právo na opravu (změnu) svých údajů.

 3. Právo na odstranění údajů:

Pokud podle vašeho názoru nejsou důvody, abychom dále zpracovávali vaše údaje, můžete požádat, abychom je smazali.

 1. Právo na omezení zpracování údajů:

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze za účelem jejich uchovávání nebo provádění s vámi dohodnutých aktivit, pokud o vás máme podle vašeho názoru nesprávné údaje nebo je bezdůvodně zpracováváme; nebo nechcete, abychom je odstranili, protože je potřebujete ke zjištění, vyšetření nebo obrany nároků; nebo na dobu vznesení námitek proti zpracování vašich osobních údajů.

 1. Právo na vznesení námitek proti zpracování osobních údajů:

"Marketingové" námitky. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem provádění přímého marketingu (pokud takový marketing provádíme ve vašem případě). Pokud toto právo využijete – přestaneme zpracovávat údaje pro tento účel.

Námitky s ohledem na zvláštní situaci. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu. V takovém případě nám musíte prokázat vaši zvláštní situaci, která podle vašeho názoru zdůvodňuje pozastavení zpracování osobních údajů v souladu s námitkami. Vaše osobní údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, ledaže budeme schopni prokázat, že právní podklady pro zpracování vašich osobních údajů jsou nadřazené vašim právům nebo vaše osobní údaje potřebujeme ke zjištění, vyšetření nebo obraně nároků.

 1. Právo na přenos dat:

Máte právo obdržet od nás ve strukturovaném, obecně používaném formátu vhodném ke strojovému čtení (např. formát ".csv") vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu. Můžete nás také pověřit, abychom tyto údaje předali přímo jinému subjektu.

 1. Právo podat stížnost dozorovému orgánu:

Domníváte-li se, že zpracováváme vaše údaje v rozporu se zákonem, můžete v této věci podat stížnost u předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorčího orgánu.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivní shodu s právem na zpracování údajů, které bylo provedeno na základě vaší shody před jejím odvoláním.

Za účelem výkonu vašich práv kontaktujte našeho Inspektora ochrany údajů způsobem uvedeným v bodě II.

Nezapomeňte, že se před výkonem vašich práv budeme muset přesvědčit, že jste to vy, tedy vás příslušně identifikovat.

VIII. Informace o požadavku/dobrovolnosti uvedení osobních údajů

Uvedení osobních údajů z vaší strany je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření smlouvy.

Neuvedete-li své osobní údaje, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu za účelem poskytnutí našich služeb nebo realizace nabídky.

Powered by VOBACOM
to top