Nova Trading

Všeobecné Podmínky Přepravy

Menu

Všeobecné Podmínky Přepravy

1. Následující VPP jsou nedílnou součástí objednávky. Za Objednavatele se považuje společnost Nova Trading S.A., za Dodavatele pak firma, které je objednávka určena.
2. Na objednávku se vztahují předpisy Úmluvy CMR a zákona ze dne 15. listopadu 1984 „Přepravní zákon”, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel musí bezpodmínečně vlastnit aktuální (platné alespoň po dobu realizace objednávky) pojištění Občanskoprávní odpovědnosti dopravce za škodu (OCP) na částku krytí, která odpovídá alespoň hodnotě zboží přijatého k přepravě.
4. Dodavatel je povinen zaslat objednávající osobě faxem nebo e-mailem písemné potvrzení přijetí objednávku přepravy k uskutečnění. Absence tohoto potvrzení ve lhůtě 2 hodin od odeslání objednávky může Objednavatel požadovat za přijetí objednávky k realizaci. Dodavatel nesmí využívat dopravní burzu.
5. Veškeré informace související s uskutečněnou objednávkou, dále informace získané Dodavatelem během plnění smlouvy jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství podniku. Pokud Dodavatel poruší zásady důvěrnosti, je povinen zaplatit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 PLN. Výše uvedený trest nevylučuje uplatňování nároků na odškodnění Objednavatelem, jejichž výše přesahuje výši vyhrazené smluvní pokuty.
6. Dopravní prostředek využitý Dodavatelem k realizaci objednávky musí být v dobrém technickém stavu, přiměřený velikosti, hmotnosti a druhu přepravovaného nákladu.
7. Řidič Dodavatele musí být přítomen během nakládky zboží a je povinen zkontrolovat, zda je zboží v souladu s objednávkou (včetně množství), a zda nebylo nějakým způsobem poškozeno. V případě neshody nebo poškození je povinen tuto skutečnost zaznamenat do nákladního listu (CMR), jinak ztrácí možnost odvolat se na případné nesrovnalosti v tomto rozsahu v budoucnosti. Řidič je povinen zajistit zboží na přívěsu tak, aby během přepravy nedošlo k jeho zničení, smáčení nebo poškození.
8. Vzhledem ke specifickým vlastnostem zboží distribuovaného Nova Trading Dodavatel nesmí přepravovat naše zboží společně s uhlíkovou ocelí.
9. Dodavatel zodpovídá za správné rozmístění zboží, aby nedošlo k nerovnoměrnému zatížení náprav vozidla. V okamžiku převzetí zboží na dopravní prostředek Dodavatel přebírá riziko a náklady, které vznikly během přepravy v důsledku nesprávného rozmístění nákladu a překročení povoleného tlaku na nápravu.
10. Dodavatel plně zodpovídá za náklad přepravovaný na objednávku na Objednavatele. Odpovídá také za škody na životním prostředí, zejména takové, jako je únik pohonných hmot, provozních kapalin apod.
11. Objednavatel může uložit Dodavateli smluvní pokutu za opožděné přistavení vozidla k nakládce ve výši 100 EUR za každý den opoždění (mezinárodní doprava) nebo 100 PLN (vnitrostátní doprava). V případě opoždění při převzetí nákladu delšího než 12 hodin má Objednavatel právo svěřit vyřízení objednávky jiné firmě. V takovém případě má Objednavatel právo naúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši sazby za přepravu stanovené v objednávce. Výše uvedené smluvní pokuty nevylučují uplatňování dalších nároků Objednavatelem, jejichž výše přesahuje výši vyhrazené smluvní pokuty.
12. Přeprava může být prováděna pouze po komunikacích státní a mezinárodní třídy (označených jednou, dvěma nebo třemi číslicemi) kromě příjezdových komunikací na místo dodání nebo nakládky zboží. Parkování musí probíhat na hlídaných a/nebo monitorovaných parkovištích nebo v areálu firem, kde probíhá nakládka nebo vykládka.
13. V případě jakýchkoli problémů, nesrovnalostí nebo rizika nedodržení kterékoli podmínky této objednávky je Dodavatel povinen o této okolnosti okamžitě informovat Objednavatele. Pokud Dodavatel takovou informaci o opoždění, poškození nebo neshodě zboží nepředá, sazba za přepravu může být snížena o 25%. Výše uvedené ustanovení nevylučuje uplatňování dalších nároků Objednavatelem, jejichž výše přesahuje výši vyhrazené smluvní pokuty.
14. Dodavatel je navíc povinen neprodleně informovat Objednavatele o všech změnách dopravního prostředku, avšak ne později než v okamžiku provedení takové změny. Nebude-li o tomto Objednavatele informovat, Objednavatel si vyhrazuje právo naúčtovat smluvní pokutu ve výši 100 PLN (vnitrostátní doprava) nebo 100 EUR (mezinárodní doprava)
15. Objednavatel pověřuje Dodavatele, aby vystavil fakturu za výše uvedenou dopravní službu. Tato faktura musí obsahovat číslo objednávky, kterého se týká, sazbu za přepravu ve stanovené měně a případný měnový kurz ze dne nakládky. Absence těchto informací má za následek prodloužení platební lhůty o dalších 30 dní.
16. Sazby za přepravu se vypočítávají podle průměrného kurzu Polské národní banky (NBP) ze dne nakládky.
17. Faktury zasílejte prosím na adresu Nova Trading S.A., ul. Starotoruńska 5, 87-100  Toruń společně s veškerými originálními doklady, které potvrzují realizaci objednávky (potvrzené razítkem a podpisem odběratele na národním nákladním listu nebo CMR a výdejky WZ nebo specifikaci nákladu), do 14 dní od provedení přepravy. Nebude-li získáno potvrzení o realizaci objednávky nebo bude získáno vadným způsobem, a toto bude mít za následek případné odmítnutí nároku vůči Odběrateli materiálu příslušným soudem, bude za závazek Odběratele, který nebyl uhrazen Objednavateli, zodpovídat Dodavatel v souladu s platební lhůtou. Platební lhůta zaslané faktury se počítá ode dne obdržení faktury s požadovanými originály dokladů. Nedoručení výše uvedených dokladů má za následek pozastavení platby do okamžiku doplnění dokumentace.
18. Objednavatel má zavedený certifikovaný Systém environmentálního managementu dle ISO 14001. Dodavatel je povinen informovat řidiče o tříděném sběru odpadu, který je závazný v areálu Objednavatele.
19. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy budou vyřízeny soudem místně příslušným podle sídla Objednavatele.

Toruń, 01.07.2015

Powered by VOBACOM
to top